• Ter 30 Jun 12h30
  • Qua 1 Jul 7h10
  • Qua 15 Jul 14h00
  • Qui 16 Jul 5h20
  • Dom 26 Jul 23h50
  • Seg 27 Jul 12h35